Metor 4000 Multi

Allmänt
Metor 4000 Multi är ett moduluppbyggt system avsett främst för fasta trafikmätningsstationer. Moduluppbyggnaden förenklar service och uppgraderingar. Mätenheten monteras i ett skåp som är vattentätt och slagtåligt. Grundenheten kan efter behov kompletteras med olika moduler för kommunikation samt för olika typer och antal av detektorer. Systemets programvara medger samtidiga processer. Data kan föras över automatiskt in till kontoret samtidigt som trafiken registreras i mätenheten. Data kan lagras som ackumulerande uppgifter per tidsintervall t ex per timme eller för varje enskilt fordon. Utrustningen registrerar fordonshastighet, fordonstyp och körfältsuppdelning. Metor 4000 Multi är en vidareutveckling av trafikanalysatorn Metor 2000, en väl beprövad utrustning använd bl a av Vägverket som förfogar över ca 1100 utrustningar. Metor 4000 Multi är utvecklad av ALLOGG AB medan TDP Trafikdata Produkter AB svarar för försäljning.

Tekniska data
Typ Trafikanalysator
Ingång Max tolv ingångar
Sensortyp Induktiv slinga alt gummislangar.
IR- Video- och mikrovågsdetektorer kommer successivt att införas fr o m 1994.
Utgång RS 232 C
Kommunikation Tele eller radio
Utdata Fordonstyp, hastighet samt körfältsuppdelning
Strömförsörjning 220 V matning alt extern matning via solceller, vindkraft eller vanligt bilbatteri
Övrigt Åsk- och transientskydd i en egen skärmbox är fast anslutet och garanterar att skyddet alltid är inkopplat

Mätningsprincip
När induktiva slingor används som sensorer läggs två slingor i samma körfält. Med hjälp av dessa bestäms fordonsklass, hastighet och körfältsuppdelning. Varje slingmodul hanterar två slingpar. Upp till tre slingmoduler kan anslutas samtidigt, d.v.s trafiken kan registreras filuppdelat i upp till sex körfält. Även andra sensorer kan användas t. ex kan ett eller två slangpar anslutas för analys via axelarrangemanget vilket ger möjlighet till jämförande mätningar eller som tillfällig ersättning om en sling faller ut. Exempel på andra sensortyper som planeras användas är IR-, video- och mikrovågsdetektorer.
Strömförsörjning sker normalt via 220V-matning, samtidigt som batteriuppbackningen gör att systemet kan drivas utan tillgång till extern kraft under längre eller kortare tid. Vid strömavbrott fortsätter därför mätningen som vanligt. Detta kan också utnyttjas för att mata systemet via en belysningsstolpe som när belysningen är tänd laddar upp batteriet. Möjlighet finns även till extern matning via t. ex. solceller, vindkraft eller ett vanligt bilbatteri. Åsk- och transientskydd med under svenska förhållanden väl beprövad funktion ingår och är fast anslutet för att ganrantera att skyddet alltid är inkopplat. Den ligger i en egen skärmbox för att undvika störningar från övriga enheter.

Data kan lagras i mätenheten i form av enskilda fordon med uppgift om passagetid, fordonstyp, hastighet och riktning. Att spara uppgifter om enskilda fordon kräver dock stort minnesutrymme, därför summeras data i mätenheten normalt till antal fordon per fordonsklass och tidsintervall, med uppgift om medelhastighet och hastighetsklass.

Utrustningen kan tömmas på data genom att ansluta en bärbar PC till mätenheten. Ett annat alternativ är att tömma data automatiskt via tele- eller radiokommunikation vilket också innebär möjlighet att on-line ha direktkontakt med utrustningen. I samband med denna tömning finns programvara för kontroll och felkorrigering av data liksom möjlighet till datakompression och hastighetsoptimering.

Data kan läsas in i TDS Trafikdatasystem för bearbetning och redovisning. TDS-systemet har utvecklats i PC-miljö och finns som enanvändarsystem eller för drift i nätverksmiljö för flera samtidiga användare.

   
<< Tillbaka